Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o Specializačním studiu pro školní koordinátory EVVO

Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Jde se o studium „výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální vý¬chovy“ dle §9 vyhlášky

č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně

(a tedy i jeho odměňování).

Obsah studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky je vytvořen dle Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi specializač¬ního studia získávají osvědčení akreditované MŠMT.

Studium je určeno pedagogům základních a středních škol, kteří vykonávají nebo budou vykonávat funkci školního koordinátora EVVO – není rozhodující aprobace, ale zájem o problematiku.

Všechny dosavadní ročníky studia, které realizoval SEVER, probíhaly formou vícedenních setká¬ní – letní týdenní zahajovací kurz, pak se během školního roku usku¬tečnily 4 třídenní semináře (čtvrtek – sobota) a o dalších prázdninách proběhl závěrečný týdenní kurz.

Kurzy a semináře se konaly na různých zajímavých místech, aby studující měli možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu (např. SEVER, Horní Maršov – východní Krkonoše, SEV Český ráj – Sedmihorky, Ekocentrum Paleta – Oucmanice, Vila Čerych – Česká Skalice, Centrum Veronica Hostětín – Bílé Karpaty, STŘEVLÍK, p.o. – Jizerské hory).

Studium vždy kladlo důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zú¬častnili řady praktických aktivit, exkurzí a práce v terénu, návštěv zajímavých škol, setkali se v rámci přednášek s mimořádnými osobnostmi, mohli hovořit s aktivní¬mi koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Příklady témat: Cíle, rozsah a vývoj EVVO v ČR, Role školních koordinátorů EVVO, Příprava a realizace školního plánu EVVO, Metody EV, Školní ekologické projekty, Aktuální a regionálně zaměřené informace z oblasti životního prostředí, Význam spolupráce a komunikace, Řešení konfliktů, Ekologická etika, Globální problémy, Principy trvale udržitelného rozvoje, Nástroje ochrany životního prostředí, Vztah ekonomického a sociálního rozvoje a životního prostředí.

V rámci studia nechyběly praktické ukázky metod ekologické výchovy, rozbor a úpravy ŠVP, pomoc s přípravou projektů a učebních celků, nabídka metodické literatury a pomůcek.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory