Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Projekty 2016

Přehled projektů, které realizovali žáci, pedagogové, rodiče a další spoluobčané v roce 2016:

 

ZŠ A MŠ BOROTÍN

Název projektu: Úprava okolí budovy Základní školy v Borotíně

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Webové stránky: www.zsborotin.cz

Projekt spojuje řešení hned několika problémů, které se týkají okolí školy, školního hřiště a dvorku. Vychází zejména z požadavků žáků školy, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel i návštěvníků obce. Navazuje na strategický plán školy obce i mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je úprava prostranství v okolí budovy Základní školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení atraktivity prostranství v okolí budovy školy nejen pro žáky, ale také pro občany obce, zvýšení využití venkovní učebny a školního hřiště nejen žáky školy, ale i veřejností, zejména v odpoledních hodinách a v době školního volna. Dále projekt řeší podporu drobného pěstitelství a správného nakládání s bioodpadem. V neposlední řadě pak projekt reaguje na požadavek starších žáků školy na zajištění kol, na kterých do školy dojíždí.


ZŠ A MŠ KRAVSKO

Název projektu: Setkávání pod dubem

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace

Webové stránky: zskravsko.cz

Tento projekt navazuje na předchozí aktivitu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli Dub u Kocandy do ankety Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit velkou část obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak získal krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly použity k odbornému ošetření stromu. Cílem projektu bylo přispět ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili jsme sem zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační tabuli, stojan na kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili geokešink a založili zde novou keš.

Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Žáci prvního stupně vyráběli keramické medajle, které dostali všichni návštěvníci odpočívadla při slavnostním zahájení. Ve výtvarné výchově malovali obrázky, které se staly základem pro výrobu pozvánek a dalších propagačních matriálů. Jejich hlavním úkolem bylo připravit si program na slavnostní otevření odpočívadla. Kromě nácviku vystoupení také vyráběli kostýmy a kulisy. Žáci druhého stupně v hodinách českého jazyka napsali spoustu básniček a slohových prací, z nichž byly ty nejlepší umístěny na informační tabuli. Ve výtvarné výchově vypalovali obrázky a popisky do dřevěných dílů dendrofonu, v informatice pořizovali fotografie a vytvořili informační tabule a pozvánky, ve fyzice a zeměpisu sestavili potřebné materiály k vytvoření keše.

Do projektu se zapojili rovněž rodiče našich žáků a pomohli připravit masky a kostýmy na vystoupení. Mezi hlavní partnery projektu patří Lesy ČR, s.p.- Lesní správa Znojmo, kteří dodali zastřešené posezení a připravili doprovodný program na slavnostním otevření a pan Jiří Tondl – truhlář a řezbář, který vytvořil vyřezávaný mobiliář odpočívadla. Do projektu se zapojil i zastupitel obce pan Hutař, Myslivecký spolek, obec Kravsko, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s., školská rada a Luboš Vitanovský – Agentura Bravissimo.

 

ZŠ A MŠ KOCBEŘE

Název projektu: Kocbeřské mravenčení

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Webové stránky: http://www.kocbere.cz/skola

 

 Cílem projektu bylo:

 1. Zpopularizovat zdejší přírodní zajímavost – velké kolonie mravenců s více než metrovými mraveništi a upozornit na jejich ochranu – zabývat se se žáky touto tematikou ve vešech předmětech

 2. Umístit lavičku s touto tematikou na autobusové zastávce nedaleko školy při cestě k mraveništím

3. Obohatit tímto prvkem plánovanou „revitalizaci“ naučné stezky z roku 2006

4. Zabavit nudící se děti na autobusových zastávkách

5. Vytvořit případné další herní prvky s touto tematikou

 

Co vzniklo:

Ve čtyřech  prázdných „reklamních plochách“ autobusových zastávek jsou příběhy, které děti vymýšlely a výtvarně ztvárnily. V druhé části plochy jsou žáky vyhledané odborné informace o životě mravenců. Na zastávce je umístěna vyřezávaná „mravenčí lavička“ a terén je upraven oblázky – zajistil zřizovatel a sponzorská firma. Na zadní stěně zastávky jsou mravenčí bludiště a počítadlo, aby se čekající děti zabavily. Na plácku u hřbitova je mravenčí průlezka – dřevo darovala jedna rodina, další otec a dědeček vyřezali.


ZŠ A MŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Název projektu:       Ke škole bezpečněji

Název realizátora:  ZŠ Krátká 676, Klášterec nad Ohří

Webové stránky: www.zskratka.cz

Cílem projektu bylo  vyznačení a upozornění na místa v bezprostřední blízkosti školy, která sami žáci vnímají jako nebezpečná. Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze školy. samotná vize projektu vzešla od žákůnavštěvující Ekokroužek, kdy na jednom z nich mapovali,jak vnímají místa v bezprostředním okolí své školy. Vzhledem k tomu, že několik z nich označili jako nebezpečná, napadlo je, že by se s tím dalo něco dělat. Nejprve zmapovali terén, provedli měření, zaznamenávali počty projíždějících aut, sledovali reakce řidičů, sledovali dění kolem heren a příjezdové cesty policie ČR a pod.

Uspořádali anketu, ve které oslovili občany, rodiče, spolužáky, učitele se záměrem zjistit, zda vnímají situaci podobně. Anketa byla kontaktní, probíhala v bezprostředním okolí školy. Dále pak sestavili dotazník, který rozdali spolužákům, učitelům a rodičům. Ti měli možnost k problému se vyjádřit. Anketu i dotazníky posléze vyhodnotili a zjistili, že poměrně velká část dotázaných označila ve svých odpovědích stejná místa jako oni. To je tedy přivedlo na myšlenku, oslovit představitele města s tím, zda by bylo možné něco s tím udělat, aby bylo dosaženo nějaké změny.

Dalším krokem bylo vyhlášení k zapojení ostatních žáků školy do návrhů dopravního značení, které by odpovídalo daným místům. Byla uspořádána výstava těchto návrhů. Zapojili se žáci 1. i 2. stupně za účasti jejich učitelů. Návrhy byly tvořeny v hodinách VV. na základě těchto návrhů jsme pak s dětmi z Ekokroužku a s pomocí pana školníka E. Fuksy vytvořili značení, která budou dočasně upozorňovat na daný problém.

Dalším nápadem bylo vytvoření krátkých spotů, ve kterých hrají sami žáci, a které rovněž upozorňují na problematická místa. Spoty pak budou vysílány v místní televizní stanici a upozorňovat občany na náš projekt. Spoty jsou v přípravě.

Žáci Ekokroužku dále připravili besedu s občany, spolužáky, zástupci školy a města, na které svůj projekt prezentovali. Umístili základní informace o projektuna webové stránky školy. Vytvořili prezentaci, která mapovala jejich činnost. Vytvořili maketu, na které vyznačili problematická místa, pořídili fotodokumentaci z jednotlivých kroků. Navrhli pozvánky, na besedu, které jsme nechali natisknout i se základními informacemi o projektu. Vytvořili plakátky.

Plakátky vyvěsili na  viditelná místa v okolí. Letáčky – pozvánky s informacemi rozdávali občanům města, další pak rozmístili do okolních obchodů, informačního centra, do větších obchodů v našem městě. Pozvánky představitelům města a zástupcům školy byly rozrslány elektronicky na adresy konkétních lidí.

Za pomoci aktivního rodiče jsme instalovali reflexní označení za dopravní značky, kterých se projekt týkal

Na závěr proběhla beseda, které se účastnili zástupci školy, někteří zastupitelé, místostarosta, radní pro školství a tělovýchovu,rodiče a spolužáci.

Žáci představili svůj projekt, přítomné s jeho cílem. Proběhla diskuse, ve které pan místostarosta Suchý dětem osvětlil jak situace vypadá, co město už podniká v této lokalitě pro zvýšení bezpečnosti. Jak mají postupovat, pokud chtějí provádět nějaké změny a ocenil jejich aktivní přístup. Poté došlo ke slavnostnímu “otevření” projektu.

 

ZŠ A MŠ TŘEBENICE

Název projektu: Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Třebenice, p. o.

Webové stránky: www.zstrebenice.cz

Mezi školními budovami se nacházel zanedbaný a nevyužitý prostor, ze kterého se nám podařilo vytvořit místo pro realizaci venkovních školních i mimoškolních aktivit. Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde lze pozorovat přírodní děje, experimentovat, získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci zájmových útvarů nebo při činnosti místních spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným přínosem je rozšíření potravní nabídky užitečnému hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty místa.

 

Do realizace projektu se podařilo zapojit žáky z I. a II. stupně základní školy, zaměstnance školy, rodiče, zaměstnance Městského úřadu v Třebenicích a členy zapsaného spolku Český granát. Rodiče a ostatní dospělí se zapojili především brigádně – pomohli nám vybudovat záhony, postavit zahradní domek, kompostér, odvozit suť apod. Žáci z II. stupně pozemek vyčistili, zryli, navezli 16 tun zeminy. Následně zasadili stromky a keře a zamulčovali je. Osázeli vydlabané kmeny stromů, které nám upravil pan školník. Žáci z I. stupně osázeli záhony, nyní je zalévají a průběžně o ně pečují. V hodinách pracovní výchovy byla vyrobena krmítka pro ptáky, v keramické dílně cedulky k rostlinám a misky pro sukulenty. Žáci se současně naučili, jak se květiny a byliny jmenují, k čemu se využívají a jak je potřeba o ně pečovat. Starší dívky se postaraly o bohatou dokumentaci projektu a prezentaci na webových stránkách školy.


ZŠ A MŠ LUKAVICE

Název projektu:       Archimédův šroub na Kouzelné zahradě

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Webové stránky: www.zsamslukavice.estranky.cz

Projekt byl zaměřen na čas a jistě se stane inspirací pro další zajímavé aktivity na škole. Došlo k obohacení školní zahrady o netradiční výukové i relaxační prvky (přesýpací hodiny do altánu, Archimédův šroub s jezírkem, úprava ohniště a jeho okolí, vybudování miniles, broukoviště, inf. tabule 3).

Žáci, jejich rodiče i ostatní zájemci mohou poznávat věci trochu blíže, vyzkouší si některé jevy na vlastní kůži, poznávají přírodu a její zákonitosti jinak, než jen z učebnic, tabulí, IT zdrojů aj. A při tom všem poznání si hrajeme a bavíme se. Blíže se seznamujeme s pojmem času, s životem kolem vody, objevujeme kouzlo fyzikálních a přírodních zákonů.

Do projektu byli zapojeni žáci školy – přímá realizace projektu (nošení kamenů, popisování tabule v altánu, úprava rostlinstva kolem jezírka, vybudování broukoviště, minigeokoutku, minilesa, následná péče o vysazené rostliny a stromy. Rodiče v počtu 5 lidí přišli na brigádu, při které upravili ohniště vyskládáním kamenů, podnikatelé v obci z řad rodičů –  pomoc při výrobě a instalaci některých prvků na školní zahradu. Odborný konzultant p. Haupt. – zahradník. V neposlední řadě to byl Obecní úřad Lukavice, který naše aktivity plně podporujea pracovníci obce vykopali díry pro ohniště a jezírko.


ZŠ A MŠ VIŠŇOVÁ

Název projektu: Žijeme ve školní zahradě

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o.

Webové stránky: www.zsvisnova.cz

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti. Během projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti (herní prvky), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkovní pergoly.

Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od počátečního plánování a výběru projektu až po jeho realizaci. V rámci projektových dnů pracovali na vytvoření pravidel školní zahrady, tvořili pozvánky na pracovní odpoledne a příspěvky do místního tisku a rozhlasu. Vyráběli výtvarné dekorace, truhlíky na výsadbu okrasných rostlin, vysadili živý plot a spolu s rodiči se řada z nich zúčastnila i pracovních odpolední. Žáci se učili spolupracovat ve věkově různorodých skupinách, vzájemně respektovat své názory a pomáhat si.

Rodiče a další partneři (zastupitelé, zástupci hasičů, sportovců) se podíleli na plánování a na úpravách školní zahrady v rámci pracovních odpolední. Významným partnerem se pro školu stala místní závod Juta ve Višňové (sponzorství).

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory