Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Putování prostorem a časem

Putování prostorem a časem realizace průřezového tématu Environmentální výchova v praxi

Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programyzaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, vekterých žáci a pedagogové žijí, a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko.

Na těchto školách budou do vyučování zapojeny aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny a aktivity kposílení vztahu žáků k místu, kde žijí.V rámci environmentálního vzdělávání budou využity moderní komunikační ainformační technologie. Předpokládáme,že do projektu bude zapojeno 400 žáků a 30 pedagogů ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Projekt začalv listopadu 2009 a potrvá do ledna 2012.

Do projektu se zapojily 4 školy z regionu Krkonoš a Podkrkonoší, které již mají zkušenosti s předchozím projektem Krkonoše vnitřní a vnější.

Jak bude práce na projektuvypadat ?

Pokusíme se prozkoumat, jak spolu historicky souvisí regionyKrkonoše (Podkrkonoší) a Kutnohorsko. Zaměříme se na to, jak chování lidív nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Rozdělíme si různá témata (těžba dřeva a odlesnění, ochrana přírody…) a opět budeme zjišťovat informacea pořizovat nové fotografie starýchmíst.

Školy k práci na projektu obdrží prezentační a dokumentační techniku a propagační předměty. Pedagogové mohou využít nabídky seminářů k tématu krajina a její vývoj (např.historie osídlení, doprava, těžba dřeva, nerostných surovin, vodní a větrnáeroze, povodně apod.), pro žáky jsou připraveny výukové programy. Náplňprogramů bude tématicky korespondovat s odbornými semináři pro učitele, žáci seseznámí s vývojem vztahu člověka a krajiny, získají informace o hlavníchhistorických etapách, poznají důsledky lidské činnosti v krajině a upevní siznalosti základních ekologických pojmů. Žáci se zúčastní i internetových lekcí,v nichž získají dovednosti pro realizaci projektu – pro následný popisenvironmentálních změn lokalit, ve kterých žijí. Obsah lekcí budou tvořitkapitoly vztahující se nejen environmentálním, ale i k historickým, zeměpisnýma společenským poznatkům, se kterými se žáci v průběhu projektu budou setkávat.Vzniknou rovněž internetové interaktivní stránky projektu.

Během projektu se uskuteční tři setkání zapojených škol:

První setkání proběhne na počátku realizace projektu vHorním Maršově v Krkonoších. Školám budou představena témata, které obaregiony spojují (např. kácení lesů v Krkonoších a jejich plavba po Úpě a Labi propotřeby kutnohorských stříbrných dolů, nízká retence vody v půdě vlivem kácenílesů na horách a následné povodně v nížinách, vliv emisí továren v nížinách nahorské ekosystémy apod.) a navržení možností spolupráce obou regionů.

Druhé setkání se uskuteční v Kutné Hoře po prvním rocerealizace projektu, kde se účastníci navzájem seznámí s výsledky ročnípráce na projektu.

Třetí, slavnostní závěrečné setkání bude nadregionální azhodnotí výsledky celého projektu. Žáci zde představí výsledky své práce,proběhne vernisáž putovní fotografické výstavy (každá škola bude mít vlastnípanel) a křest nové publikace, která vznikne z nejzdařilejších materiálů(textů, fotografií, komentářů..) jednotlivých škol.

Předkladatelem projektu je EKODOMOV, SEVER se na práci podílí jako partner.

Bližší informace a dotazy: Ing.Eliška Knížová, sever-hm@ekologickavychova.cz,499 874 280, 734 310 966

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory