Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Škola pro udržitelný život 2010/2011

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program:
- poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje obce
- orientuje výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa

Nově program probíhá na území celé České republiky.

Do programu se mohou přihlásit školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

V rámci programu jsou vyhlašovány Výzvy, kdy mají školy možnost se do programu zapojit.

Nabízíme:
1.) Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2.) Metodiku a pracovní listy k tématům trvale udržitelného rozvoje
3.) Asistenci školám v místě plánované realizace
4.) Finanční podporu vybraných škol a jejich projektů
5.) Publikace (nejen) pro učitele
6.) Výměnu zkušeností prostřednictvím webových stránek a exkurzí
7.) Zapojení do mezinárodního programu a přeshraniční spolupráci škol

Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře jsou určené pro zájemce o vzdělávání o udržitelném rozvoji, učitele kteří se chystají podat svůj projekt, i pro učitele, kteří chtějí sdílet zkušenosti z již řešených projektů.
Od roku 2010 nabízíme učitelům 2 denní akreditovaný vzdělávací kurz, ve kterém se dozvědí:
jak vtáhnout do života školy rodiče, místní spolky i obec
jak připravit vizi rozvoje školy a obce
jak připravit a úspěšně realizovat školní projekty
jak obohatit výuku o témata udržitelného rozvoje obce a místně ukotveného učení jako jsou zeleň, veřejná prostranství, odpady, energie, doprava, biopotraviny, místní kulturní dědictví a další
jak kreativně zapojit do výuky průřezová témata výchova demokratického občana, environmentální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Seminář je podpořen e-learningovým kurzem určeným jeho účastníkům – elearning.skolaprozivot.cz

Metodika a pracovní listy

Účastníkům seminářů a dalším zájemcům bude poskytnuta komplexní metodika a pracovní listy pojednávající základní témata udržitelného rozvoje. Důležité teoretické informace z jednotlivých oblastí jsou doplněny o návrhy aktivit, her, projektů a diskuzí, využitelných ve výuce samotným učitelem.

Asistenční program

V rámci asistenční části projektu nabízíme možnost konzultací, a to jak během přípravy, tak během vlastní realizace projektu. Při přípravě grantové žádosti nabízíme pomoc zejména při analýze problémů obce, při výběru projektů, při sestavování projektu a grantové žádosti, při facilitaci různých setkání (s rodiči, občany, zástupci města apod.). Nabízíme konzultace spojené s návštěvou škol, zprostředkování kontaktů na odborníky z nejrůznějších profesí. Je možné využít skupinu konzultantů z řad učitelů, kteří se v minulých letech do projektu zapojili a mají přímé zkušenosti z „terénu“ (např.v budování zahrad a dětských hřišť, při zapojování veřejnosti do práce na projektu, při začlenění projektu do vyučování).

Finanční podpora

Každoročně vyhlašujeme výzvu k předkládání projektových nabídek. Do grantového řízení se může zapojit kterákoliv škola, jejíž učitel absolvoval akreditovaný vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život a jež je zařazena do sítě Škol pro udržitelný život. Na školní projekty může škola získat příspěvek až 60.000 Kč.

Publikace k programu Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život – Stručný návod, jak napsat projekt – ke stažení zde [download label="Informační brožura ŠUŽ-stručný návod jak napsat projekt"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/Informační-brožura-ŠUŽ-stručný-návod-jak-napsat-projekt.pdf[/download]
Škola pro udržitelný život – Projekty realizované v roce 2006 – ke stažení zde [download label="Projekty realizované v roce 2006"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/Projekty-realizované-v-roce-2006.pdf[/download]
Škola pro udržitelný život – Nejlepší webové stránky projektů 2008 – ke stažení zde [download label="Nejlepší webové stránky v roce 2008"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/Nejlepší-webové-stránky-v-roce-2008.pdf[/download]

Další publikace využitelné při přípravě a realizaci školních projektů
Plánovací víkend
Tvorba vize komunity
Interpretace místního dědictví
Utváření místa
Akční plánování
Jak zklidnit dopravu v obcích
Jak se sází strom

O těchto publikacích více zde.
Výměna zkušeností

Nabízíme Vám zveřejnění vašich zkušeností s přípravou, realizací i pokračování vašich školních projektů. Kontakty na úspěšné realizátory školních projektů naleznete v databázi školních projektů. Realizátorům projektů i těm, kteří zapojení teprve zvažují, je k dispozici diskuzní fórum Školy pro udržitelný život.
Mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností

Program nabízí možnost spolupráce a výměnu zkušeností s partnerskými školami v Polsku. Je možné navštívit některou ze škol realizující obdobné projekty v přeshraničních regionech Polska. Organizátoři pomohou kontakty navázat a nejlepší záměry na přeshraniční spolupráci mohou být i finančně podpořeny.Z internetových stránek je možné čerpat zkušenosti a dopisovat si s polskými partnery projektu.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory