Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Společně ve škole a venku

Středisko ekologické výchovy SEVER realizuje od září 2018 projekt “Společně ve škole i venku”, tento projekt je podpořen z Evropské unie z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu  je zvýšení kvality vzdělávání žáků a rozvoj kompetencí učitelů a pracovníků v neformálním vzdělávání, tak aby dokázali společně systematicky rozvíjet sociální a občanské schopnosti a smysl pro iniciativu a podnikavost v oblasti odpovědného chování k prostředí. Výstupem budou 4 vzdělávací programy, propojující formální a neformální vzdělávání. Vznikají prostřednictvím společné práce pedagogů a lektorů. Všechny programy budou mít 3 fáze: přípravná práce ve škole + 5-denní terénní pobytový kurz + následná práce s výsledky učení z kurzu ve škole.

Budou vytvořeny pro tyto věkové skupiny: 1-2. – program “budujeme pevný vztah k přírodě” , 3.-5.- program “objevujeme děje a zákonitosti v životním prostředí” , 6.-7. – program “Učíme se porozumět environmentálním systémům a problémům”  a 8.-9.roč.- program “učíme se zodpovědně jednat k životnímu prostředí”

Programy na sebe budou navazovat, vždy se zaměří na rozvoj určité oblasti důležité v daném věku pro rozvoj odpovědného chování vůči živ.prostředí. V souladu s výsledky výzkumů, Doporučenými očekávanými výstupy pro průřez.téma EV a Cíli EVVO dle Stát.programu EVVO půjde o oblasti:

I. Citlivost k přírodě (důraz na přímý kontakt s přírodou)

II. Porozumění env. pojmům a procesům

III. Řešení problémů

IV. Akční kompetence, připravenost jednat ve prospěch živ.prostředí

Propojujícím tématem pro všechny věkové skupiny bude vztah k místu. Při podrobném vymezení výstupů pro jednotlivé věkové skupiny vycházíme z Doporučených očekávaných výstupů pro průřezové téma environmentální výchova a z vývojového kontinua vznikajícího v projektu OP VVV CIVIS – zaostřeno na obč. a soc. kompetence.

Výsledkem budou vytvořené metodiky pro práci s žáky, propojující aktivity terénního kurzu realizovaného ve středisku ekologické výchovy a v terénu (neformální vzdělávání) s přípravnou a následnou prací ve školách (formální i neformální vzdělávání). Práci žáků propojí “červená linka” -příběh, který žáci spoluvytváří. Ověření každého ze 4 programů proběhne 2x, celkem se tedy zúčastní minimálně 8 skupin žáků. Ke všem programům vznikne soubor digitálních materiálů k realizaci a metodika pro realizátory včetně všech potřebných materiálů. Součástí bude evaluace a zpráva z ověřování programů v praxi.

Díky vytvoření dostatečných kapacit pro společnou práci a vedení dialogu očekáváme navázání trvalé spolupráce mezi pracovníky ve formálním a neformálním vzdělávání, a to podstatně hlubší a efektivnější než jak probíhala doposud – vznik jedné komunity vzdělavatelů, která úzce spolupracuje. To povede k rozvoji jejich vlastních pedagogických kompetencí a tím i ke zkvalitnění vzdělávání žáků, rozvoji jejich klíčových kompetencí, jmenovitě sociálních a občanských schopností a smyslu pro inciativu a podnikavost v oblasti odpovědného chování k prostředí.

Pomocí společně vytvořených dlouhodobých vzdělávacích programů propojíme práci lektora střediska ekologické výchovy (neformálního vzdělávání) s prací učitele ve škole (formální vzdělávání). Na základě dialogu rozvineme aktivity, které umožní žákům přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí, prohloubí jejich vztah k místu, schopnost řešit problémy a zapojit se do života komunity a řešení env.problémů v regionu. Vzniknou společně propracované, navzájem navazující vzdělávací programy pro jednotlivé věkové etapy k rozvoji KK prostřednictvím práce na průřezovém tématu EV. Konkrétně se tím výrazně zvýší kvalita uplatňování průřezových témat v ŠVP.

Spolupráce bude mít přínos pro konkrétní učitele a žáky zapojené v aktivitách projektu (ca 20 + 200) i v navazujících programech realizovaných dle vytvořeného modelu (několik desítek učitelů a několik set žáků ročně). Zejména však půjde o příspěvek k systémové změně – větší otevřenosti škol a institucí neformálního vzdělávání ke spolupráci a možnosti rozšíření konkrétní formy takové spolupráce ve vzděl.systému (převzetí vzniklého funkčního modelu dalšími školami a organizacemi neformálního vzdělávání). Pedagogové budou více motivování zapojit výstupy z neformálního vzdělávání do práce ve škole a zároveň lektoři budou konzultovat a vytvářet další programy spolu s pedagogy a inspirovat se jejich zkušenostmi, lépe zohledňovat jejich potřeby a bariéry.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory