Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učitelé pro udržitelnou budoucnost

Název projektu: Učitelé pro udržitelnou budoucnost

ID projektu: 22310033

Období realizace: 25/05/2023-30/04/2025

Podpořeno: International Visegrad Fund / (Strategic) Research, development and innovation; digitalisation – (Strategický) Výzkum, vývoj a inovace; digitalizace

Koordinátor projektu: Szkarosi Agape, agape.szkarosi@hand.org.hu

Partneři:

HAND – Maďarská asociace nevládních organizací pro rozvoj a humanitární pomoc, Maďarsko (vedoucí partner); www.hand.org.hu

Grupa Zagranica, Polsko (partner); www.zagranica.org.pl

CEEV Zivica, Slovensko (partner); www.zivica.sk

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, Česká republika (partner); www.sever.ekologickavychova.cz

 

Učitelé hrají klíčovou roli při společenském přechodu k udržitelné budoucnosti. Cílem tohoto projektu je proto posílit postavení různých aktérů ve vzdělávání učitelů, aby byli schopni zvýšit zastoupení a integraci globálního vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů v zemích V4, a to prostřednictvím provádění srovnávacího výzkumu, usnadnění vytváření sítí a sdílení odborných znalostí a účinné advokacie.

 

Jak ukazují dřívější výzkumy, vzdělávání učitelů má zásadní význam pro pozitivní společenské transformace, neboť budoucí učitelé mohou být vlivnými aktéry při podpoře vzdělávání pro udržitelnost a výchovy ke globálnímu občanství u mladších generací a mají multiplikační efekt (BELL, D. 2016; BOURN, D., HUNT, F., BAMBER, P. 2017). Je důležité, že je to vyjádřeno v Cílech udržitelného rozvoje OSN (SDGs) – jako klíčový faktor v cíli 4.7 SDGs, takže pregraduální příprava učitelů byla první oblastí vzdělávání, kde se tyto aspekty začaly prosazovat. Výzkumy však ukazují, že národním vzdělávacím systémům chybí komplexní změna potřebná k naplnění této klíčové role a odpovědnosti při přispívání k udržitelnému rozvoji.

 

V našem předchozím projektu IVF (22020499) byly ve všech zemích V4 zkoumány faktory, podmiňující začlenění perspektiv a témat vzdělávání pro udržitelnost do pregraduální přípravy učitelů. Následující zjištění nás vybízejí k tomu, abychom pokračovali v této práci a posílili různé zainteresované strany ve vzdělávání učitelů, aby byly schopny zvýšit zastoupení a integraci globálního vzdělávání:

1. je zapotřebí další hloubkový výzkum

2. měly by být vypracovány a aktualizovány strategické dokumenty

3. je potřeba posílení mezisektorové spolupráce

4. změny ve vzdělávání učitelů by měly být iniciovány oběma směry: shora dolů i zdola nahoru.

5. vysokoškolští učitelé jsou klíčovými aktéry a vzory při prosazování OŠD a GCE

6. lektoři požadují možnosti výměny nápadů a osvědčených postupů

7. nevládní organizace a další zúčastněné strany by měly být uznány jako zdroje odborných znalostí a partneři

 

Vzhledem k předchozím výzkumným zjištěním je cílem tohoto projektu posílit postavení různých zúčastněných stran v oblasti vzdělávání učitelů s cílem zvýšit zastoupení a integraci vzdělávání pro udržitelnost a výchovy ke globálnímu občanství v rámci pregraduální přípravy učitelů v zemích V4.

 

Aktivity projektu:

1) prozkoumat zastoupení a integraci vzdělávání pro udržitelnost a výchovy ke globálnímu občanství v rámci pregraduální přípravy učitelů ve všech zemích V4, a to prostřednictvím srovnávacího výzkumu ve všech čtyřech zemích s cílem zjistit, v jaké podobě a do jaké hloubky jsou vzdělávání pro udržitelnost a globální občanství přítomny v programech pregraduální přípravy učitelů na univerzitách V4, porozumět motivaci a roli institucionálních činitelů a prozkoumat, jak jsou budoucí učitelé připravováni na práci s těmito tématy. Výsledky výzkumu budou publikovány a široce šířeny v různých formách na národní i mezinárodní úrovni a budou také sestavena doporučení pro rozhodovací orgány.

2) usnadnit vytváření sítí, sdílení odborných zkušeností a znalostí mezi odborníky na národní i mezinárodní úrovni a) vytvářením příležitostí pro konzultace a výměnu, b) posílením spolupráce jak mezi univerzitami a odborníky, tak i na mezisektorové úrovni, c) shromažďováním a sdílením osvědčených postupů, iniciativ.

3) oslovovat osoby s rozhodovací pravomocí jak na institucionální, tak na národní a mezinárodní úrovni a provádět účinnou advokační činnost pořádáním advokačních setkání.

 

Výstupy projektu:

Zprávy z výzkumných studií (4 národní, 1 srovnávací).

Doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí (4 národní, 1 regionální)

Webové stránky pro vytváření sítí a sdílení informací

 

Akce v rámci projektu:

Úvodní setkání (online) pro partnery konsorcia

Projektová setkání (online) pro partnery konsorcia

Konzultace (online/offline) v každé zemi V4

Workshop V4 (online)

Diseminační konference (offline, mezinárodní)

Národní diseminační akce V4 (online) v každé zemi V4

Advokační setkání (online/offline) v každé zemi V4

 

 

Výstupy projektu, výzkumné studie a doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí budou v průběhu projektu sdíleny a šířeny různými formami: 1.) rozesílány a distribuovány prostřednictvím e-mailu nebo newsletterů cílovým skupinám, 2.) umístěny na webové stránky projektu a propagovány na online portálech partnerů konsorcia (webové stránky, sociální média), aby se dostaly ke všem příznivcům a sledovatelům, 3.) prezentovány a propagovány na 4 národních a 1 mezinárodní akci projektu, 4.) sdíleny v jiných formách publikací (např. v časopisech) a 5.) sdíleny na advokačních setkáních s osobami s rozhodovací pravomocí na univerzitách, úředníky státní správy. Na národní úrovni se tak bude dít na konzultačních setkáních s různými zainteresovanými stranami a advokačních setkáních, na mezinárodní úrovni budeme šířit také ve spolupráci s mezinárodními sítěmi (např. CONCORD, NSC, ANGEL, GENE).

V průběhu projektu budou dále rozvíjeny a aktualizovány webové stránky našeho předchozího projektu podpořeného z IVF (https://www.teachers4sd.org), aby mohly být využívány jako mezinárodní zdroj informací o osvědčených postupech, iniciativách, příslušných organizacích a kontaktech. Budou na ní rovněž sdíleny výstupy projektu, výzkumné studie a doporučení.

Veškeré materiály a zprávy o národních seminářích, akcích a advokačních aktivitách v zemích V4, na kterých budou prezentovány výstupy projektu, budou zveřejňovány a umisťovány na webové stránky a stránky sociálních médií partnerů projektu a tiskové zprávy budou zasílány tiskovým agenturám.

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory