Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Výběrové řízení na projekční práce

Rubrika: Aktuálně na faře

Název zakázky: Prováděcí projekt-stavební část, projektová dokumentace pro výběr dodavatele, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, autorský dozor projektanta na akci „Ekocentrum DOTEK Krkonoše – vzdělávací a poradenské středisko pro Královéhradecký kraj. Etapa I., II. a III.“ dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt „DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury, fara Horní Maršov č.p. 175“
Zadavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Horská 175, Horní Maršov, 542 26
Oznámení/výzva o zahájení výběrového řízení

a) Identifikační údaje zadavatele:
Název: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Sídlo: Horská 175, Horní Maršov, 542 26
IČ: 60153016 DIČ:60153016

b) Název zakázky:
Prováděcí projekt-stavební část, projektová dokumentace pro výběr dodavatele, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, autorský dozor projektanta na akci „Ekocentrum DOTEK Krkonoše – vzdělávací a poradenské středisko pro Královéhradecký kraj. Etapa I., II. a III.“ dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt „DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury, fara Horní Maršov č.p. 175“

Popis předmětu zakázky:
Prováděcí projekt-stavební část: s minimálním členěním na: přístavba, technické zázemí s akumulátory, nové dveře a okna, osvětlení , kladečský výkres dlažeb v chodbě a na dvoře, venkovní úpravy, oplocení areálu, vstupní brána, schodiště v jídelně, oprava opěrné zdi, terasa s ohništěm, zahradní domek, přístřešek pro kozy, přístřešek pro palivové dříví, plán organizace výstavby, zařízení staveniště, vstup do fary a bezbariérová rampa.
Vybavení jídelny, fotovoltaika, betonový sklep, statické zajištění objektu, doprojektování elektoinstalací, doprojektování zdravotní techniky, kominické práce, stavební rozbory pro stanovení sanační technologie, sadové práce, včelí úly, dětské hřiště, doprojektování rozpočtových prací. Výrobní dokumentace.
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele:
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele musí splňovat náležitosti zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. aby byla použitelná pro zadání zakázky postupem upraveným v § 21 odst. 1) písm. a) zmíněného zákona – otevřeným řízením.
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele na stavební práce musí obsahovat:
a) Projektovou dokumentaci stavby zpracovanou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky,
b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě.
c) Technické podmínky
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 zákona -Technické podmínky a § 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě bude umožněno pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
tři pare + v elektronické podobě
Autorský dozor projektanta:
po celou dobu výstavby, obsahuje: docházení na stavbu min. 1 x týdně, řešení změn projektu, detailů apod.

c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 535 400,- Kč

d) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Nabídky doručit buď osobně (po předchozí telefonické domluvě 732 659 009-Jan Franta) nebo prostřednictví držitele poštovní licence. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy, tedy dnem 23. ledna 2010 a končí dne 8.února 2010 v 15:00. Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horská 175, Horní Maršov, 542 26.

e) Základní hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena

f) Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

g) Nabídka musí být podána v jazyce českém.

e) Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie

f) Kontaktní osoba zadavatele:
Jan Franta mobil.: 732 659 009, mail.: jan.franta@ekologickavychova.cz

g) Zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument a je přílohou této výzvy

h) Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8. února 2010 v 16,00 hodin. Otvírání obálek může být přítomen maximálně jeden zástupce uchazeče.

Oznámení o zahájení výběrového řízení včetně přílohy (Zadávací dokumentace) ke stažení zde: [download label="Zadávací dokumentace prováděcí projekt"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/Zadávací-dokumentace-prováděcí-projekt.doc[/download]
Pokud budete mít zájem se výběrového řízení zúčastnit zašlete poštou nebo osobně doručte svou nabídku do 8. února 2010 do 15,00 hodin na adresu: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Horská 175, Horní Maršov, 542 26
Veškeré další informace Vám poskytne Jan Franta, (mobil.: 732659009, email: jan.franta@ekologickavychova.cz)

banner opzp

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory